--------------------

Contact

Shalva KHAKHANASHVILI
41 rue Cantagrel
F-75013 PARIS - FRANCE
Tel +33 (0)1 53 61 02 58
Tel + 33 (0)6 16 71 28 26
shalvak@free.fr

--------------------

Jacques CRENN